https://kr.trip.com/travel-guide/foods/dangyang-2699-restaurant/cheng-shi-jing-dian-niu-pai-26731486

CHENG SHI JING DIAN NIU PAI

盛世经典牛排(当阳雅斯国际广场店)
4.2/523건의 리뷰
₩11964
양식
영업 전|오늘 09:30 오픈
0717-3222687
Yas International Plaza 3F
지도에서 보기
리뷰 :
head-img
환경이 좋고 서비스도 매우 좋고 셀프 서비스 형태이지만 스테이크에 파스타가별로 좋지 않습니다.
더 보기

CHENG SHI JING DIAN NIU PAI 주변 명소

장판파
장판파
4.6/578건의 리뷰
군사 시설사적지
명소에서 거리:
Guanling Temple
Guanling Temple
4.5/5164건의 리뷰
사당
명소에서 거리:
린우 공원
린우 공원
4.6/522건의 리뷰
도시 공원
명소에서 거리:
Yuquan Huahai
Yuquan Huahai
4.6/511건의 리뷰
꽃밭
명소에서 거리:

CHENG SHI JING DIAN NIU PAI 주변 맛집

玛格利塔现烤披萨·意面(当阳店)
玛格利塔现烤披萨·意面(当阳店)
4.6/551건의 리뷰
₩6250
양식
명소에서 거리:
DANG YANG WEI DAO
DANG YANG WEI DAO
4.9/511건의 리뷰
₩13571
명소에서 거리:
Liaojibangbang Chicken (changbanpo)
Liaojibangbang Chicken (changbanpo)
4.5/52건의 리뷰
₩3035
패스트푸드
명소에서 거리:
FEI CHANG DI YI GU
FEI CHANG DI YI GU
5.0/52건의 리뷰
₩10178
후베이 요리
명소에서 거리:

CHENG SHI JING DIAN NIU PAI 주변 호텔

Dang Yang Hotel
Dang Yang Hotel
4.5/5845건의 리뷰
명소에서 거리:
Haiyi Libe Hotel (Dangyang Bus Terminal)
Haiyi Libe Hotel (Dangyang Bus Terminal)
4.7/52,026건의 리뷰
명소에서 거리:
City Comfort Inn
City Comfort Inn
4.7/5572건의 리뷰
명소에서 거리:
Oriental International Hotel
Oriental International Hotel
4.7/5408건의 리뷰
명소에서 거리: