'gu huang he' 리뷰

300***74

5/5
작성일: 2020년 9월 18일

和南京一样,徐州也是依水而居。黄河在这里平静安宁。黄河的奔流到海不复回的气概在这里荡然无存。居住在黄河两岸的徐州人民也能过着幸福安详的生活。

gu huang he
gu huang he
gu huang he
gu huang he
gu huang he
gu huang he
gu huang he