'gu huang he' 리뷰

Stone.S

5/5
작성일: 2020년 6월 18일

故黄河,徐州人的母亲河。远在康熙年前,黄河从徐州流过。经过多次泛滥,最终改道如今的流域。所以,徐州也有城下城之说。如今的故黄河是旧貌换新颜。

gu huang he
gu huang he
gu huang he