'Fortress of Suomenlinna' 리뷰

Chenhutamu

5/5
작성일: 2018년 2월 13일

斯奥梅林纳要塞就是常说的芬兰堡,跟芬兰人一说就明白。这个要塞不在市中心,要坐船到一个岛上。好在赫尔辛基一日交通票可以用,不用额外买票。夏天去,还有到国王门的船,就不用原路返回,比冬天好一点。

Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna
Fortress of Suomenlinna