'Bodhidharma Cave' 리뷰

liyuzeng60

4/5
작성일: 2019년 5월 31일

河南省登封少林寺的达摩洞坐落在五乳峰下,远远望去,一个巨大的达摩像矗立在山顶上,据说是1995年修建的,是用白玉砌成的。

Bodhidharma Cave
Bodhidharma Cave
Bodhidharma Cave