https://kr.trip.com/travel-guide/attraction/kullu/markanday-rishi-and-tripura-bala-sundari-temple-141779313/
주요 정보주변 도시리뷰리워드 도전

Markanday Rishi & Tripura Bala Sundari Temple

󰺂1.7
아직 리뷰가 없습니다.
주소:
J8VP+PQ7, Bala Gad, Himachal Pradesh 175123, India지도
리뷰 :

더 보기

Markanday Rishi & Tripura Bala Sundari Temple 주변에서 인기 있는 추천 명소

Markanday Rishi & Tripura Bala Sundari Temple 리뷰

리뷰 작성
짜잔! 새로운 장소를 발견했어요.
리뷰 작성